Privacyvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

Weemeweg 5A 8431 LS Oosterwolde
 
Privacyverklaring 

 
 

 

 

Persoonsgegevens 
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe De Levensbron Oosterwolde omgaat met de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens waaronder beeldopnamen tijdens onder punt 6 genoemde diensten. Voor leden van de Levensbron betreft dat de door u verstrekte persoonsgegevens, waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend conform art. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede beeldopnamen tijdens onder punt 6 genoemde diensten, verzamelt, verwerkt en opslaat.  
 
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die specifiek herleidbaar zijn tot een persoon oftewel gegevens op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam, maar het kan ook gaan om een beeldopname waarop u herkenbaar bent.  
 
De verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming waaraan wij gebonden zijn volgens de Nederlandse wet en de Europese Unie.  
 
Welke gegevens worden van u verzameld: 
Van (vaste) gasten worden geen gegevens verzameld anders dan door u zelf afgegeven. 
Van leden worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: Naam, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer(s), Bankrekeningnummer(s), Beeldopnamen, Huwelijksdatum, Doopdatum, Taken die u in de gemeente vervult en Activiteiten waaraan u in de gemeente deel neemt, alsmede en indien van toepassing door u verstrekte gegevens van uw minderjarige kind(eren) voor de crèche, Go Kidz of tienergroep.  
 
Met welk doel worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt? 
De Levensbron verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:  
1. Voor het maken en bijhouden van een ledenlijst, die alleen voor leden beschikbaar is. 
2. Voor het maken en bijhouden van een werkerslijst, een lijst met taken die een lid in de gemeente vervult. Ook deze lijst is alleen beschikbaar voor leden.  
3. Voor het vastleggen en incasseren van giften, tienden en eerstelingen. Van iedere herleidbare gift, tiende of eersteling krijgt een lid jaarlijks een kwitantie. 
4. Voor het toesturen van gegevens van een huiskring waarbij u bent ingedeeld. 
5. Voor het toesturen van gegevens van een cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven of een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld. 
6. Voor het maken en tonen van een jaaroverzicht van activiteiten die zich in De Levensbron hebben afgespeeld, alsmede voor het vastleggen en verspreiden van opdraag- en doopdiensten, huwelijksinzegeningen e.a. gebeurtenissen die door of namens De Levensbron zijn georganiseerd. 
7. Voor het aandacht geven aan verjaardagen en/of huwelijksjubilea. 
8. Om kinderen bij de crèche, Go Kidz of tienergroep te verzorgen c.q. te ondersteunen. 
9. Voor het plannen van roosters voor de diverse doelgroepen zoals zang, ordedienst, et cetera. 
 
Beveiliging, gebruik en verwijdering 
Door toepassing van technische en organisatorische maatregelen garandeert De Levensbron een passend beschermingsniveau van de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden en tegen oneigenlijk gebruik.  
 
Medewerkers van De Levensbron hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van de ta(a)k(en) van die medewerker en alleen voor de eerder genoemde doeleinden.  
 
Iedere medewerker is verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Persoonsgegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit overgedragen aan derden.  
 
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn.  
 
Er worden geen persoonsgegevens vermeld op onze site http://www.delevensbron.net.  
 
Bij opzegging van het lidmaatschap zullen al uw gegevens, zo spoedig als mogelijk, worden verwijderd. U wordt hierover binnen uiterlijk 30 dagen na opzegging geïnformeerd.  
 
Uw rechten 
U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens.  
 
Een verzoek om inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens, zal door De Levensbron altijd worden ingewilligd tenzij uw persoonsgegevens om administratieve of wettelijke redenen door ons bewaard moeten worden. U wordt hierover binnen uiterlijk 30 dagen geïnformeerd.  
 
Verzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail, maar ook schriftelijk, worden ingediend.  
email: info@delevensbron.net  
Postadres: De Levensbron, Tolberterstraat 12a 9351BG, Leek, Nederland.  
NB: Verzoeken kunnen niet telefonisch worden gedaan. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 30 dagen antwoord.  
 
Klachten 
Klachten over de verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u op dezelfde wijze als hierboven omschreven bij De Levensbron indienen. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 30 dagen antwoord.